Гаранционни условия

Гаранционни условия на „Жекком“ ЕООД
Гаранционния срок е упоменат в гаранционната карта и започва да тече от датата на покупката. Необходимо е при закупуването да се уверите, че гаранционната карта е попълнена правилно (вид компонент, сериен номер на компонента, дата на продажбата, гаранционен срок, подпис и печат) в противен случай тя е невалидна. С подписването на гаранционната карта клиентът се съгласява с гаранционните условия, отпечатани в нея.

Условия за гаранционно обслужване:
Продуктът трябва да бъде доставен до упълномощения сервиз за сметка на клиента заедно с оригинална гаранционна карта от производителя или издадена от „Жекком“ ЕООД и прилежащ финансов документ. Гаранционното обслужване се извършва само в сервиза на фирма „Жекком“ ЕООД или посочените в гаранционната карта от производителя оторизирани сервизи в страната.

Дефектирал модул не се приема за гаранционно обслужване ако не е представена
оригинална гаранционна карта от производителя или такава, издадена от „Жекком“ ЕООД и касова бележка и/или фактура!

Срокът на извършване на гаранционен ремонт е до 30 дни. По време на гаранционния срок всички дефектирали модули и части ще бъдат отремонтирани или заменени безплатно.
При невъзможност за подмяна със същия или аналогичен по параметри и цена компонент, се предлага на клиента преференциална цена за доплащане за по-нов модел за дадения компонент и/или свързаните с него компоненти.
При превишаване на 30 дневния срок за ремонт на гаранционен компонент или невъзможността той да бъде отремонтиран или подменен на клиента се възстановява сумата, заплатена за този компонент.

За гаранционен ремонт не се приемат устройства и компоненти с механични и структурни дефекти, дори те да бъдат скрити и тяхното наличие да се установи след приемането на устройството за гаранционен ремонт.

Гаранцията се прекратява при дефекти причинени в резултат на : токови удари от всякакъв характер, пожар, земетресение, наводнение, мълнии или друго природно бедствие, отклонение от захранващото напрежение 220V+/- 5%, неизправна ел. инсталация, прах, пясък, кал , влага, хлебарки и други замърсители. Дефекти причинени от неправилен транспорт. Ремонти извършени от лица неоторизирани от фирма „Жекком“ ЕООД. Случаите на модификация или използването на изделието за цели различни от предназначението му. Повреди причинени от други компоненти, периферия и експлоатацията му в неправилна среда.
Печатащи устройства не се приемат за гаранционен ремонт, когато е използван неоригинален консуматив.

Софтуерните проблеми и профилактика не са предмет на гаранционно обслужване и услугите свързани с тях /почистване, инсталация на софтуер, инсталация на драйвери и т.н./ се заплащат по тарифа определена за извършване на извънгаранционни сервизни услуги.